Fyra månader och snart en gemensam budget 2016

Tiden rullar eller rättare sagt springer iväg och tempot är högt för att förbättra Eskilstuna. Nu har vi tillsammans med socialdemokraterna och centerpartiet ansvarat för Eskilstuna i fyra månader och samarbetet fungerar mycket bra. Många ärenden behandlas och nu väntar vår första gemensamma budget och ägardirektiv för de kommunala bolagen.

Alla nämnder jobbar hårt med sina budgetar och vi har tuffa utmaningar framför oss. Det ekonomiska läget är stabilt men visar också att åtgärder behövs för att fortfarande vara stark. Vi har krav på att kommunen måste visa ett överskott för att möta framtidens investeringar och utmaningar. Utan ett överskott äventyrar vi kommunens ekonomi och framtida satsningar. Ett överskott innebär bl a att kommunen kan hålla en hög självfinanseringsgrad och slipper därmed att låna mycket för alla investeringar. Det innebär också att vi kan satsa mer på skola, vård och omsorg. Ordning och reda gäller och allt ska kunna finansieras krona för krona.

Den 16 juni kommer budget och ägardirektiven för 2016 klubbas av kommunfullmäktige.

Vi kommer även inom kort fatta beslut om bl a:

– Framtiden för utbildningsinspektören dvs enheten som ansvarar för den fristående verksamheterna inom skolan. Under vilken förvaltning ska den ligga i framtiden?
– Kommunföretagens framtida organisation och struktur. Hur ska framtidens organisation och struktur se ut för våra kommunala bolag?
– Försäljning av Parken Zoo. Hur och vad ska ingå?
– Handelsplatsen Skiftinge.
– Uppdatering av klimatplanen

Foto vindkraft Rolsberga

När det gäller satsningarna som kommunen har gjort inom vindkraften så ser det dyster ut. Eskilstuna Energi & Miljös del i det samägda bolaget Samkraft är i gungning då bolaget brottas med stora ekonomiska bekymmer. När det gäller de kommunala vindkraftverken som skulle ge stora pengar till skolan så kan det bli noll kronor om regeringens får som de vill. De vill avskaffa skattesubventionen som gör att det blir en plus affär. Precis detta varnade vi moderater för när beslutet togs gällande vindkraften.

Vilken härlig vecka med budget, fullmäktige, nämnd och många samtal med Eskilstunabor

Nu endast tre dagar kvar av denna vecka och den har varit riktigt bra! I tisdags så hade vi kommunstyrelsemöte och där la alliansen fram sin budget för 2014. Stora och viktiga satsningar inom flera viktiga områden samt en skattesänkning på 20 öre presenterades av oss. Är riktigt nöjd med budgeten som vi i alliansen har arbetat fram för Eskilstuna.

Flera viktiga ärende behandlades på kommunstyrelsen såsom badhuset, gemensamt driftbolag, energikrav på nya byggnader, bildande av nytt stadsnätsbolag och mer pengar till isstadion.(klicka på länkarna för att se våra reservationer) Alliansen begärde återremiss på badhuset för ombearbetning gällande investeringen av ett nytt badhus. Gällande energikrav så vill vi inte se några kommunala särkrav vid vid byggande av flerbostadshus, lokaler och småhus på kommunal mark samt i markanvisningsavtal med exploatörer. Vi behöver fler bostäder i Eskilstuna och färre hinder! Vi anser också att marknaden kan sköta driften av stadsnätet och då behöver vi inget kommunalt bolag för det. Vi ska inte konkurrera med näringslivet! Isstadions investering har totalt skenat och är nu ca 72 miljoner från grunden på ca 41 miljoner. Mycket kan sägas om det. En viktig och stor fråga är det gemensamma driftbolaget mellan Eskilstuna Energi & Miljö AB och Strängnäs Energi AB (SEVAB). Där lämnade vi i alliansen ett särskilt yttrande med stark betoning på att den framtida harmoniseringen inte ska innebär höjda taxor för eskilstunabor och näringslivet i Eskilstuna.

Igår så hade vi fullmäktige och flera ärenden behandlades och några debatterades ordentligt. Ett kärt ärende var driften och ägandet av Parken Zoo och där tror fortfarande majoriteten bestående av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet att den bästa ägaren av Parken Zoo är kommun. Ni läser rätt! Vi moderater tillsammans med alliansen är övertygade att Parken Zoo behöver en ny ägare som kan utveckla verksamheten och skapa en långsiktighet med en stabil ekonomi. Parken Zoo är viktigt för Eskilstuna och då behövs en aktiv ägare som vill utveckla verksamheten. Sen kom ett ärende om egen vindkraft för Eskilstuna kommunkoncern. Där har vi i alliansen enats i en lösning som kommer presenteras vid budgetdebatten i juni.

Sen blev det riktigt het kring frågan om omdisponeringen av investeringsbudgeten i barn och utbildningsnämnden. Vi i alliansen har hela tiden varit emot att flytta pengar från ”kontot” Nya förskoleavdelningar eftersom Eskilstuna behöver fler förskolor för att möta den stora efterfrågan av platser samt minska barngrupperna. Investeringspengarna skulle gå till Gillberga skolan som är i behov av en verksamhetsanpassning. Vi i alliansen anser att man från nämnden kunde ”äska” investeringspengarna från kommunstyrelsen. Vi anser att fler förskoleavdelningar behövs samt att en verksamhetsanpassning behövs på Gillberga skolan.

Idag har jag haft nöjet att få besöka British Mini i Eskilstuna. De bedriver förskoleverksamhet med ca 150-160 barn i centrala Eskilstuna. Var ett bra och givande besök med bra samtal.

Nu väntar kampanj med Trygga Eskilstuna vid systembolaget om langning!

Imorgon blir det träff med migrationsministern Tobias Billström.